تایید ثبت‌نام

اگر در گذشته برای رای دادن ثبت‌نام کرده‌اید، باز هم بد نیست وضعیت رای دادن‌تان را دوباره مرور کنید. اگر مشکلی در وضعیت ثبت‌نام‌تان باشد، می‌توانید به سرعت حلش کنید. تایید وضعیت ثبت‌نام مخصوصا مهم است اگر در چند انتخابات گدشته رای نداده‌اید. بعضی از ایالت‌ها رای‌دهندگان غیرفعال را ـ گاهی به اشتباه ـ از فهرست رای‌دهندگان حذف می‌کنند. از فرم زیر می‌توانید به راحتی از درستی وضعیت ثبت‌نام خود اطمینان پیدا کنید: